Mål & strategi Svedbergs Group

Mål & Strategi

Strategi för lönsam tillväxt

Svedbergs Groups vision är att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader. Våra fyra strategiska ben utgör den strategi som tar oss dit. Den gemensamma grunden är fundamentet vi tillsammans bygger på.

Vår målsättning

Svedbergs Group ska ha en lönsam tillväxt med ett långsiktigt lönsamhetsmål om 15 procents EBITA-marginal och en genomsnittlig omsättningstillväxt om 10 procent per år. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv. Den organiska tillväxten ska uppnås genom att vinna marknadsandelar med hjälp av innovativ produktutveckling, effektiva produktionsprocesser samt ett proaktivt försäljningsarbete. Ett gemensamt och utmärkande drag för Svedbergs portfölj av sex varumärken är den starka position respektive varumärke har på sin marknad. Tillsammans jobbar vi för att öka koncernens totala marknadsandel.

Kunderna i fokus

För att Svedbergs Group ska nå sina mål krävs en nära relation till kunderna. Vi inspirerar och förenklar människors vardag genom att skapa ett hållbart badrumsliv med inredning som håller länge. Fundamentet är hög kvalité, smarta funktioner och omtanke om kunderna, varandra, produkterna och miljön.

De fyra strategiska benen

Strategiska förvärv

Svedbergs Group ska växa genom förvärv som kompletterar nuvarande verksamhet genom bredare geografisk närvaro, stärkt kompetens eller nya produktkategorier. Förvärvade bolag fortsätter att drivas självständigt under egna varumärken för att bygga lokala ledare, samtidigt som de drar nytta av koncernens centrala funktioner och erfarenhet.

Självständiga bolag

När Svedbergs Group växer är det viktigt att samarbetet mellan koncernens bolag sker på ett strukturerat sätt. Vi värnar om varje bolags självständighet men uppmuntrar samarbete som sker på eget initiativ. Det tror vi är det bästa receptet för att ta tillvara styrkan i en grupp, samtidigt som vi bevarar varje bolags eget unika dna.

Lönsam tillväxt

Organisk tillväxt är prioriterat för Svedbergs Group och ska ske på ett lönsamt sätt. Existerande sortiment utvecklas och förfinas kontinuerligt för att bygga vidare på våra mest lönsamma produkter.

Samarbete utan sammanblandning

När Svedbergs Group växer är det viktigt att samarbetet mellan koncernens bolag sker på ett strukturerat sätt. Vi värnar om varje bolags självständighet men uppmuntrar samarbete som sker på eget initiativ. Det tror vi är det bästa receptet för att ta tillvara styrkan i en grupp, samtidigt som vi bevarar varje bolags eget unika dna.

Gemensam grund

Hållbarhet

Svedbergs Group ska leda utvecklingen av hållbar badrumsinredning på samtliga marknader där koncernen verkar. Hållbarhet genomsyrar arbetet och ska vara en integrerad del av varje dotterbolags dagliga verksamhet. Varje bolag ska arbeta målmedvetet i linje med koncernens hållbarhetsstrategi och uppsatta mål.

Effektiva processer och ständiga förbättringar

Vi ska tillsammans driva ett ständigt förbättringsarbete i syfte att effektivisera processer och rutiner. Effektiva och ansvarsfulla processer i hela värdekedjan kan säkerställa en långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt. Ett viktigt område med goda effektiviseringsmöjligheter är utnyttjandet av digitala lösningar. Genom att lyckas ta tillvara digitaliseringens fördelar genom hela verksamheten kan koncernen stärka sin konkurrenskraft.

Ledarskap och värderingar

En bra företagskultur och ett tydligt ledarskap stärker och utvecklar medarbetarna och koncernen som helhet. Att bolagen inom Svedbergs Group har tydliga värderingar som genomsyrar verksamheten, samt arbetar kontinuerligt med ledarutveckling har därför hög prioritet.

Hållbarhetsmål 2025

Miljöpåverkan från transporter och fordon

Koldioxidutsläppen från transporter i förhållande till nettoomsättning ska minska med 20% från 2018 till 2025. Under 2021 minskade koldioxidutsläppen med 8% vilket innebär en minskning med 20% sedan 2018.

Andel förnyelsebar energi

100 procent av Svedbergs Groups energiförbrukning ska vara förnyelsebar 2025. 2021 uppgick andelen förnyelsebar energi till 92%.

Avfall

Mängden brännbart avfall i förhållande med nettoomsättning ska minska med 20% från 2018 till 2025. Under 2021 minskande mängden brännbart avfall med 25%, vilket innebär en total minskning med 31 % sedan 2018.

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.