Mål & strategi Svedbergs Group

Mål & Strategi

Strategi för lönsam tillväxt

Svedbergs Groups vision är att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader. Strategin för att nå visionen består av tre strategiska ben; strategiska förvärv, självständiga bolag och effektiv bolagsstyrning. Bolagen i koncernen vilar på en gemensam grund för hållbarhet, effektiva processer och förbättringsarbete samt ledarskap och värderingar men drivs självständigt med egna strategiska fokusområden.

Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv. Den organiska tillväxten ska uppnås genom att vinna marknadsandelar med hjälp av innovativ produktutveckling, effektiva produktionsprocesser samt ett proaktivt försäljningsarbete.

Ett gemensamt och utmärkande drag för Svedbergs portfölj av tre starka varumärken är den starka positionen respektive varumärke har på marknaden. Alla bolag inom koncernen har en central roll för att nå en större marknadstäckning och på så sätt öka koncernens marknadsandel.

För att lyckas i arbetet krävs en nära relation till kunderna vilket också är kärnan i strategin. En förståelse för olika kundsegment och marknadens dimensioner gör det lättare att anpassa produkter och försäljningskanaler efter marknadens och kundernas behov. Fokus ligger på att möta kunderna med ett flexibelt och kommersiellt sortiment utan att tumma på vare sig kvalitet, design eller funktion.

Mål & strategi Svedbergs Group

Tre strategiska ben

 

Strategiska förvärv

Som en viktig del av Svedbergs Groups tillväxtstrategi satsar koncernen på att hitta strategiska förvärv som kompletterar nuvarande verksamheter. Förvärvade bolag fortsätter att drivas självständigt under egna varumärken.

Självständiga bolag

Svedbergs Group eftersträvar att bibehålla och utveckla sin position på marknaden genom att låta respektive bolag drivas självständigt. Bolagen vilar på en gemensam strategisk grund men drivs självständigt för att attrahera respektive marknad på bästa sätt.

Effektiv bolagsstyrning

Koncernen ska tillhandahålla centrala funktioner och rutiner för en effektiv bolagsstyrning som möjliggör för bolagen att samverka utan sammanblandning. De centrala funktionerna omfattar ekonomi, HR och inköp. Via koncernen får bolagen stöd och vägledning samt möjlighet för kunskapsutbyte.

Gemensam grund

 

Hållbarhet

Svedbergs Group ska vara en ledande aktör gällande hållbar badrumsinredning på samtliga marknader där koncernen verkar. Hållbarhet genomsyrar arbetet och ska vara en integrerad del av bolagens dagliga verksamhet där varje bolag ska arbeta målmedvetet i linjen med koncernens hållbarhetsstrategi.

Effektiva processer & ständiga förbättringar

Koncernen ska tillsammans med bolaget driva ett ständigt förbättringsarbete i syfte att effektivisera processer och rutiner som att säkerställa en långsiktig hållbarhet samt lönsam tillväxt. Ett viktigt område med goda effektiviseringsmöjligheter är utnyttjandet av digitala lösningar för att stärka koncernens konkurrenskraft.

Ledarskap och värderingar

En bra företagskultur och ett tydligt ledarskap stärker och utvecklar medarbetarna och koncernen som helhet. Att bolagen inom Svedbergs Group har tydliga värderingar som genomsyrar verksamheten och arbetar kontinuerligt med ledarutveckling har därför hög prioritet.

Finansiella mål

 

Tillväxt

Svedberg Groups genomsnittliga tillväxt ska uppgå till 10% per år över en konjunkturcykel (7 år). Sett över den senaste konjunkturcykeln har genomsnittlig tillväxt uppgått till 8,4%.

EBITA-marginal

Koncernens långsiktiga mål är att uppnå en EBITA-marginal som överstiger 15%. Under 2020 uppgick EBITA-marginalen till 12% vilket är en ökning med 2,5%.

Mål & strategi Svedbergs Group

Hållbarhetsmål 2025

 

Miljöpåverkan från transporter och fordon

Koldioxidutsläppen från transporter i förhållande till nettoomsättning ska minska med 20% från 2018 till 2025. Under 2020 minskade koldioxidutsläppen med 9% vilket innebär en minskning med 12% sedan 2018.

Andel förnyelsebar energi

100 procent av Svedbergs Groups energiförbrukning ska vara förnyelsebar 2025. 2020 uppgick andelen förnyelsebar energi till 92%.

Avfall

Mängden brännbart avfall i förhållande med nettoomsättning ska minska med 20% från 2018 till 2025. Under 2020 minskande mängden brännbart avfall med 0%, vilket innebär en total minskning med 10 % sedan 2018.

Hållbarhetsmål 2025

Hållbarhetsmål 2020

 

Frisknärvaro

Frisknärvaro i förhållande till total schemalagd tid ska överstiga 96,5%. Frisknärvaron 2020 uppgick till 95,1%.

Miljöcertifierad träråvara

100% av den träråvara som Svedbergs Group strategiska leverantörer levererar ska leva upp till koncernens uppförandekod för leverantörer. Under 2020 kom 100% träråvara från miljöcertifierad källa.

Uppförandekod, leverantör

100% av Svedbergs Group strategiska leverantörer ska leva upp till koncernens uppförandekod för leverantörer. 2020 levde 100% av de strategiska leverantörerna upp till koncernens uppförandekod.

Hållbarhetsmål 2025
Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.