Hållbarhetsstrategi

Trä från hållbart skogsbruk

Att använda trä från ett hållbart skogsbruk främjar FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 och 15 - hållbar konsumtion och produktion och hållbara ekosystem och biologisk mångfald.

Hållbarhetsmål

Det är en självklarhet för Svedbergs Group att använda träråvaror från hållbart skogsbruk. Genom att skogen brukas på ett hållbart sätt kan den ge mer råvara samtidigt som vi bevarar viktiga ekosystem. Vårt mål är att all träråvara som används ska komma från miljöcertifierad källa. Under 2022 påbörjar koncernen inköp av fullt spårbar träråvara.

Hållbart skogsbruk

Den pågående skövlingen av världens skogar har stor klimatpåverkan. När skog tas ner snabbare än ny skog hinner växa upp, resulterar det i att mängden koldioxid i atmosfären ökar och växthuseffekten blir därmed större.

Frivillig skogscertifiering är ett av flera viktiga redskap för utveckling mot ett uthålligt skogsbruk i världen, samt skyddande av skogens djur och växter. Genom att använda träråvara från hållbart skogsbruk främjas naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald. Det bidrar samtidigt till att minska den globala uppvärmningen genom att utsläppen av växthusgaser minskar.

Miljöcertifierad träråvara

Certfieringen av skogsbruk och märkning av skogsprodukter är ett kvitto på att de produkter koncernen producerar och säljer kommer från skogar som sköts på ett uthålligt sätt.

Alla koncernens leverantörer av trä och träprodukter finns inom Europa. Samtliga träleverantörer utvärderas och måste leva upp till koncernens krav avseende hållbart skogsbruk.

Så styrs koncernens hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar, samt koncernens uppförandekod. Tillsammans utgör det fundamentet för hur organisationen ska bedriva verksamheten på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Hållbarhetsorganisation

Vårt val för en mer hållbar värld

Vårt arbete med hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten, från idé och design till återvinning. Svedbergs kvalitetsprodukter lever länge och bidrar både till lönsamma affärer och samhällsnytta.

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.