Hållbarhetsstrategi

Resurseffektivitet

Svedbergs Group arbetar för att använda resurserna energi, vatten och råmaterial så klokt och effektivt som möjligt. Att minska mängden avfall i den egna tillverkningen är ett prioriterat område.

Energi- och vattenförbrukning

Sedan 2019 kommer all el som köps in till anläggningarna i Sverige från förnyelsebar energi. Koncernen strävar efter att effektivisera användningen av energi vid produktion genom att ersätta användandet av fossila bränslen med förnyelsebar energi i så stor utsträckning som möjligt. Produktionsanläggningen i Dalstorp värms upp med fjärrvärme som produceras av restprodukter av bark och torrflis från ett lokalt sågverk och produktionsanläggningen i Laholm värms upp med biogas.

Under året har energislaget för uppvärmning av förbehandlingsbad i lackeringsprocessen ersatts med fjärrvärme vilket halverat användningen av gasol. Målet är att all energiförbrukning inom koncernen ska vara förnyelsebar år 2025.

Energi- och vattenförbrukning följs upp löpande. Under året har koncernen bildat en energigrupp med fokus på att hitta fler lösningar och driva projekt för att ytterligare minska den totala energiförbrukningen.

 

Avfallshantering och spill

Koncernens avfall består framför allt av träspill från produktionen. Ambitionen är att minska uppkomsten av brännbart avfall och minimera spill i hela tillverkningsprocessen, exempelvis genom att öka andelen material som kan återvinnas och återanvändas. Allt material och avfall som kan återvinnas sorteras ut och anläggningarna är utrustade med avfallscontainrar och återvinningskärl för hanteringen.

Målet är att mängden brännbart avfall i förhållande till nettoomsättning ska minska med 20 procent från 2018 till 2025.

Material och kemikalier

En central del av produktutvecklingen ligger i val av råmaterial, för att säkerställa produkternas innehåll och kvalitet, vilket är en förutsättning för konkurrenskraftiga och säkra produkter.

För att förebygga risken för att några miljö- och hälsofarliga ämnen ingår i produkterna granskas nya kemikalier och varor innan användning och kontrolleras därefter löpande. På så sätt säkerställs att inga skadliga, otillåtna eller onödiga ämnen används i produktionen samt att nya och bättre alternativ till materialanvändning kan uppdateras löpande.

Så styrs koncernens hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar samt koncernens uppförandekod.

Hållbarhetsorganisation

Vårt val för en mer hållbar värld

Att skapa hållbara produkter som består år efter år är en självklarhet för oss. Det är vår övertygelse att investeringar i hållbarhet är en förutsättning för att skapa en långsiktigt lönsam och ansvarsfull verksamhet

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.