Hållbarhetsorganisation

Så styrs koncernens hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar, samt koncernens uppförandekod. Tillsammans utgör det fundamentet för hur organisationen ska bedriva verksamheten på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Hållbarhetsorganisation

Svedberg Groups hållbarhetsarbete styrs ytterst av koncernens styrelse, som fastställer de övergripande hållbarhetsmålen samt följer upp dessa löpande. Ansvar för det operationella utförandet ligger hos koncernledningen.

Varje enskilt bolag inom koncernen ansvarar för att implementera hållbarhetsstrategin ”Vårt val” i sin verksamhet, samt mäta och följa upp arbetet. Koncernen har även påbörjat ett arbete med att utbilda medarbetarna inom hållbarhet och koncernens strategi. Utbildningssatsningen är ett löpande arbete som genomförs successivt i takt med nyanställningar.

En energigrupp med uppdrag att övervaka arbetet med att reducera koncernens energiförbrukning bildades 2020. Energigruppen följer upp initierade åtgärder och ser till att arbetet fortlöper som planerat.

Uppförandekoden

Svedbergs Groups uppförandekod är det övergripande styrdokumentet för koncernens hållbarhetsarbete. Koden tillämpas på medarbetare, leverantörer och andra samarbetspartners och finns tillgänglig på koncernens hemsida på både svenska och engelska. Koden reglerar hur alla som arbetar för Svedbergs Group förväntas agera avseende bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, miljö och affärsetik. Chefer inom koncernen är skyldiga att se till att medarbetarna har kunskap om uppförandekoden och arbetar i enlighet med den.

Code of conduct (Eng)

Kompletterande policyer

I komplement till uppförandekoden finns ett antal policyer som bland annat behandlar områden som jämställdhet, sexuella trakasserier, mångfald, arbetsmiljö och inköp. Samtliga policydokument finns tillgängliga för alla medarbetare.

Svedbergs Group bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt svensk lag. Tillstånden avser ytbehandling av trä samt lackering av metall. Anmälningsplikten avser anläggning för återvinning av lösningsmedel som uppkommit i den egna verksamheten, metallbearbetning med skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskiner samt förbehandlingsanläggning med alkalisk avfettning.

ISO-certifierat enligt ISO 9000 och ISO 14001

Koncernen är ansluten till insamlingssystem för att uppfylla kraven vad gäller producentansvar för förpacknings och elavfall i enlighet med gällande förordningar. Utöver ovan nämnda styrmedel är moderbolaget ISOcertifierat enligt ISO 9000 och ISO 14001.

Resultatet från de uppföljande revisionerna har visat goda resultat, vilket bekräftar att koncernen har väl fungerande rutiner och processer.

Externa initiativ och organisationer

Svedbergs Group styr och målsätter verksamheten i linje med FN:s globala mål och det globala klimatavtalet. Koncernen är ansluten till FN:s Global Compact, ett initiativ för att samordna frågor gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, ansvarstagande gällande miljöfrågor samt antikorruption. FN:s Global Compact strävar efter att mobilisera en global rörelse för hållbara företag och intressenter för att skapa en mer hållbar värld. Den omfattar tio principer som Svedbergs Group genom sitt deltagande förbinder sig att stödja och integrera i sina verksamheter.

Bolaget Svedbergs är medlemmar i Trä- och möbelföretagen (TMF). TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, vilka satt upp en tydlig riktning för hela branschens hållbarhetsarbete.

Vårt val för en mer hållbar värld

Vårt arbete med hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten, från idé och design till återvinning. Svedbergs kvalitetsprodukter lever länge och bidrar både till lönsamma affärer och samhällsnytta.

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.