Hållbarhetsorganisation

Så styrs koncernens hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar samt koncernens uppförandekod.

Hållbarhetsorganisation

Styrelsen är ytterst ansvarig för Svedbergs Groups hållbarhetsarbete. Ansvaret för övergripande strategier, mål, åtgärder och uppföljning ligger hos koncernledningen tillsammans med miljö- och kvalitetschefen. Styrelsen fastställer koncernens övergripande hållbarhetsmål. Utfallet följs upp löpande.

Respektive bolag i koncernen ansvarar för att implementera strategin i den operativa verksamheten samt mäta och följa upp arbetet.

Under året påbörjades en satsning för att utbilda koncernens medarbetare inom hållbarhet och koncernens strategi. På grund av coronapandemin har utbildningen senarelagts och är planlagd att fortsätta under 2021.

Styrdokument och styrmedel

Svedbergs Group har en övergripande uppförandekod och flera gemensamma policyer som beskriver hur verksamheten ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Koncernens uppförandekod är det övergripande styrdokumentet för hållbarhetsarbetet och agerandet inom koncernen och tillämpas på såväl medarbetare som leverantörer och andra samarbetspartners. Den bygger på FN:s Global Compacts tio principer och vägleder anställda, medlemmar i styrelsen och inhyrd personal i hur de förväntas agera avseende bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik.

Medarbetare uppmuntras att rapportera eventuell kännedom eller misstanke om allvarliga avvikelser mot uppförandekoden eller vid brott som utförts av personer i ledande ställning. Uppförandekoden innehåller anvisningar för hur anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter ska gå till väga för att göra en anmälan till visselblåsarfunktionen.

I komplement till uppförandekoden har koncernen implementerat ett antal policyer som bland annat behandlar områden som jämställdhet, sexuella trakasserier, mångfald, arbetsmiljö och inköp. Samtliga policydokument finns tillgängliga för medarbetare i den interna dokumentportalen.

Varje bolag ansvarar för att implementera uppförandekoden och övriga policyer i den egna verksamheten. Alla chefer är skyldiga att se till att medarbetarna har kunskap om uppförandekoden och arbetar i enlighet med den.

Svedbergs Group bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånden avser ytbehandling av trä samt lackering av metall. Anmälningsplikten avser anläggning för återvinning av lösningsmedel som uppkommit i den egna verksamheten, metallbearbetning med skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskiner samt förbehandlingsanläggning med alkalisk avfettning.

Koncernen är vidare ansluten till REPA respektive Elkretsen (samt motsvarande organisationer i Norge och Finland) för att uppfylla kraven vad gäller producentansvar för förpacknings- och elavfall i enlighet med gällande förordningar (SFS 2006:1273 respektive SFS 2005:209, SFS 2005:210).

Utöver ovan nämnda styrmedel är moderbolaget ISO-certifierat enligt ISO 9000 och ISO 14001. Resultatet från de uppföljande revisionerna har visat goda resultat vilket bekräftar att koncernen har väl fungerande rutiner och processer.

Externa initiativ och organisationer

Svedbergs Group styr och målsätter verksamheten i linje med FN:s globala mål och det globala klimatavtalet. Koncernen är ansluten till FN:s Global Compact vilket är ett initiativ för att samordna frågor gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, ansvarstagande gällande miljöfrågor samt antikorruption. FN:s Global Compact strävar efter att mobilisera en global rörelse för hållbara företag och intressenter. Allt för att skapa en mer hållbar värld. Den omfattar 10 principer, som Svedbergs Group genom sitt deltagande förbinder sig att stödja och integrera i sina verksamheter.

Bolaget Svedbergs är medlemmar i Trä- och möbelföretagen (TMF). TMF är bransch och arbetsgivarorganisationen för den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige vilka satt upp en tydlig riktning för hela branschens hållbarhetsarbete.

Vårt val för en mer hållbar värld

Att skapa hållbara produkter som består år efter år är en självklarhet för oss. Det är vår övertygelse att investeringar i hållbarhet är en förutsättning för att skapa en långsiktigt lönsam och ansvarsfull verksamhet

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.