Hållbarhetsstrategi

Ansvarstagande verksamhet

Svedbergs Group ställer höga krav på ansvarstagande både inom den egna verksamheten och hos leverantörer och andra samarbetspartners. Att bidra till en välmående och säker arbetsplats har hög prioritet.

Grundläggande principer vägleder arbetet

Medarbetarna är avgörande för verksamhetens lönsamhet och utveckling. Att medarbetare trivs, är engagerade och att alla strävar mot samma mål och vision är därför avgörande komponenter. Genom att bygga en kultur av delaktighet, integritet och säkerhetstänk strävar koncernen efter en arbetsmiljö där både medarbetare och verksamheten kan utvecklas.

Alla medarbetare arbetar utifrån bolagens värdeord. Tillsammans med uppförandekoden vägleder dessa grundläggande principer medarbetarna i hur de förväntas agera avseende bland annat affärsetik, omsorg om kollegor, kunder, samarbetspartners och miljön.

Kompetensutveckling och ledarskap

Kompetens- och vidareutveckling av medarbetarna är ett viktigt område. I syfte att skapa en tydligare struktur och tydlighet i arbetet lanserades Svedbergs Academy under året. Under paraplyet Svedbergs Academy hålls löpande interna utbildningar inom olika områden i syfte att sprida kunskap och dela med sig av erfarenheter.

Under 2020 genomförde Svedbergs även en ledarskapsutbildning i syfte att stärka ledarskapet samt säkerställa kompetens och utvecklingsförmåga. Ambitionen är att utbilda även resterande delar av koncernen framåt.

Varje år genomförs medarbetarsamtal med samtliga anställda för att säkerställa utveckling och fånga upp förbättringsområden. Genom regelbundna pulsmöten och så kallade pulstavlor i organisationen fångas medarbetarnas åsikter, förslag och tankar om arbetsmiljön upp kontinuerligt.

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet är en viktig del i arbetet med att stärka företagskulturen. Inom Svedbergs Group ska allas lika värde främjas, oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Det återspeglas i den dagliga verksamheten och vid rekryteringar.

Kvinnor och män ska ha likvärdiga villkor när det gäller anställning och befordran. Medarbetare med likvärdiga befattningar ska ha likvärdiga anställningsvillkor och – inom ramen för individuell lönesättning – även lika lönevillkor. Antalet anställda i koncernen vid årets slut uppgick till 240 (226), varav 28 procent (31) var kvinnor och 72 procent (69) var män.

Hälsa och säkerhet

Ett strukturerat och systematiskt arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att bolagen i koncernen ska kunna erbjuda en säker och attraktiv arbetsplats. Medarbetarnas hälsa och säkerhet har därför högsta prioritet. Alla enheter har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där varje arbetsplatsolycka och tillbud rapporteras och analyseras så att eventuella åtgärder kan vidtas för att förhindra att en liknande olycka ska hända igen. Medarbetare utbildas kontinuerligt i hälsa och säkerhet och stort fokus läggs på att upprätthålla säkerheten i produktionen.

Medarbetarnas hälsa främjas även genom friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Alla medarbetare har tillgång till förmånsportalen Benify inklusive pensionsrådgivningsportalen Lifeplan.

Under året har stort fokus legat på att säkerställa medarbetarnas hälsa och säkerhet och åtgärder för att minimera risken för smittspridning på arbetsplatsen har vidtagits. Bland annat genom att samtliga medarbetare som haft möjlighet erbjudits hemarbete samt att externa besök och affärsresor har begränsats.

Frisknärvaron under 2020 uppgick till 95,1 procent (95,7). Långtidsfrånvaron uppgick till 1,6 procent (1,8). Målet är att frisknärvaro i förhållande till schemalagd tid ska uppgå till minst 96,5 procent. Tillsammans med företagshälsovården följs sjukfrånvaron upp kontinuerligt och lämpliga rehabiliteringsåtgärder vidtas vid behov. Koncernen är medlem i Svenskt Näringsliv och har tecknat kollektivavtal för både kollektivarbetare och tjänstemän.

God affärsteknik

Svedbergs Group accepterar inte någon form av korruption, mutor, utpressning, eller penningtvätt och tar avstånd från all olaglig konkurrensbegränsning som inkluderar anställda, kunder, leverantörer eller individer som arbetar för eller på uppdrag av koncernen. Ett viktigt verktyg är uppförandekoden som måste accepteras av både medarbetare och leverantörer.

Uppförandekoden beskriver kärnan av koncernens etiska regler och förhållningssätt och innefattar ämnen som mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö, antikorruption och affärsetik.

Svedbergs Group strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. Vid misstanke om oegentligheter såsom mutor, intressekonflikter, miljöbrott eller säkerhetsbrister på arbetsplatsen uppmanas medarbetare, kunder och leverantörer att rapportera detta. Riktlinjer och instruktioner för visselblåsarfunktionen finns tillgängliga i koncernens uppförandekod.

Ansvarsfulla leverantörsled

Svedbergs Group lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med leverantörer och att säkerställa kontroll och ansvarstagande genom hela leverantörskedjan. Koncernen arbetar för att främja säkra och rättvisa arbetsvillkor och ansvarstagande i frågor gällande miljö och sociala förhållanden i samtliga led.

Innan avtal tecknas om nya leverantörssamarbeten genomförs alltid en riskvärdering och bedömning av leverantörens förmåga till pålitliga leveranser av kvalitativa och prisvärda produkter, samt dess förmåga att leva upp till de krav som ställs på socialt och miljömässigt ansvarstagande. Riskutvärderingen baseras till stor del på Amfori Social Compliance Inititive, som är ett globalt företagsinitiativ som arbetar för ansvarsfulla leverantörskedjor.

För att säkerställa att den höga standarden upprätthålls genomförs årliga riskutvärderingar av strategiska leverantörer. Utifrån resultatet av bedömningen genomförs både egna och externa revisioner av utvalda leverantörer. Skulle eventuella avvikelser identifieras upprättas en åtgärdslista. Därefter samarbetar koncernen med leverantören för att säkerställa att bristerna åtgärdas. Vid upprepade avvikelser eller brister i efterlevnaden av koncernens ställda krav avbryts eventuella samarbeten och avtal.

Så styrs koncernens hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar samt koncernens uppförandekod.

Hållbarhetsorganisation

Vårt val för en mer hållbar värld

Att skapa hållbara produkter som består år efter år är en självklarhet för oss. Det är vår övertygelse att investeringar i hållbarhet är en förutsättning för att skapa en långsiktigt lönsam och ansvarsfull verksamhet

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.