Kommuniké från Årsstämman 25 april 2012

Årsstämma hölls den 25 april 2012 på huvudkontoret i Dalstorp och vid stämman var 65 procent av kapitalet och 77 procent av rösterna representerade.

Stämman beslutade om utdelning om 2,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning beslutades till den 30 april med beräknad utdelning till aktieägarna den 4 maj.

Till styrelseordförande omvaldes Urban Jansson och till styrelseledamöter omvaldes Sune Svedberg, Anna Svedberg, Michael Olsson och Fabian Hielte.

Stämman antog nya principer för hur valberedning skall inrättas.

Till revisorer omvaldes Jan Lundgren och till ny revisor valdes Staffan Landén istället för Sven-Arne Gårdh.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Dalstorp den 26 april 2012

Anders Tofte

VD/Koncernchef