Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 27 april 2015 i Dalstorp och vid stämman var 57 procent av aktiekapitalet och 72 procent av rösterna representerade.
Stämman beslutade att utdela 2,00 kr per aktie, totalt 42,4 Mkr. Avstämningsdag för utdelning beslutades till 29 april och utbetalning beräknas ske 5 maj 2015.

På årsstämman valdes Anders Ilstam som styrelseordförande (omval). Till styrelseledamöter valdes Jan Svensson, Sune Svedberg, Anna Svedberg och Carina Malmgren Heander, omval på samtliga.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade vidare att införa ett aktiesparprogram för de anställda.

Dalstorp den 28 april 2015

Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Björkman på telefon 0321 533000.