Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 kl 17.00 på bolagets huvudkontor i Dalstorp. Guidad visning av fabrik kl 15.30. ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av Värdepapperscentralen AB (VPC) förda aktieboken den 11 april 2003; - dels anmäla sig till bolaget under adress Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, eller per e-post på adress info@svedbergs.se, eller per telefon 0321-53 30 00, senast den 17 april 2003, kl 12.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn två bankdagar före fredagen den 11 april 2003. Vid anmälan var vänlig ange - namn - person- / organisationsnummer - adress och telefonnummer - antal aktier i Svedbergs i Dalstorp AB Aktieägare som företrädes genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till bolagsstämman. FÖRSLAG TILL UTDELNING M M Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor per aktie plus en extra utdelning med 2 kronor per aktie, totalt 5 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 30 april 2003. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utsändas av VPC den 6 maj 2003. ÄRENDEN Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Avstämningsdag för utdelning. d) Beslut angående ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer. 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter för en period om 4 år. 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter. En majoritet av aktieägare kommer på bolagsstämman föreslå omval av Oscar Junzell, Sune Svedberg, Åke Pettersson, samt nyval av Anna Svedberg Walker, tidigare suppleant samt nyval av Mats Ola Palm. Inga suppleanter föreslås. 12. Övriga frågor. 13. Stämmans avslutande. AVSLUTANDE AV BOLAGSSTÄMMAN Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget fr o m den 25 mars 2003. Dalstorp i mars 2003 SVEDBERGS I DALSTORP AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00270/wkr0002.pdf