Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 11 juni 2020, kl. 13.00 i Dalstorps Bygdegård, Ljungsarpsvägen 4 i Dalstorp.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 juni 2020. Dels senast 4 juni 2020 klockan 12, anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1,
514 63 Dalstorp alternativt per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 4 juni 2020, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.

För att minimera antalet deltagare vid årsstämman har styrelsen beslutat att tillåta poströstning i enlighet med den tillfälliga lag som trädde i kraft den 15 april 2020 som möjliggör detta. Aktieägare uppmanas att i största möjliga utsträckning använda sig av möjligheten att rösta per post för att minska smittspridning. Poströstsedlar och ytterligare information om poströstning finns tillgängligt på investerare.svedbergs.se och skickas med post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Notera att poströstsedlarna måste vara bolaget tillhanda senast den 8 juni 2020.

Var vänlig och ange följande i anmälan:

Namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt namn på biträde

Information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset i samband med stämman har bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras, VD’s redogörelse kommer att kortas ner till ett minimum samt att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande som inte är aktieägare. Stämman har även flyttats från huvudkontoret i Dalstorp till Dalstorps Bygdegård. Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning enligt ovan.  Svedbergs följer utvecklingen noga och kommer vid behov att på sin hemsida investerare.svedbergs.se uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och särskilt granskningsintyg avseende ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
    koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda   
    balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

10. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av
       revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

12. Val av valberedning.

13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande
       befattningshavare.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra riktade nyemissioner i
       förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget

15. Övriga frågor.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkten 1 – Val av ordförande på årsstämman:

Valberedningen, som består av Anders Wassberg, Johan Wester, Fredrik Ahlin och Bengt Belfrage, föreslår Anders Wassberg.

Punkten 8b Utdelning:

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) har följt utvecklingen av den globala Covid-19 pandemin och dess påverkan på verksamheten. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark vilket har kommunicerats i kvartalsrapporten för första kvartalet 2020. Mot bakgrund av rådande osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen till följd av spridningen av coronaviruset och för att möjliggöra en fortsatt framåtriktad utveckling under nuvarande situation har styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB(publ) beslutat följande. Det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 1,30 kr/aktie till årsstämman den 11 juni 2020 dras som en försiktighetsåtgärd tillbaka och istället föreslås att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Punkterna 9–11 på dagordningen – Val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden

Valberedningen föreslår följande:

 • Oförändrade arvoden till ordförande och ledamöter. Att arvode till ordföranden utgår med 400 000 kronor (400 000 kronor fg år) och till var och en av de ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår arvode med 200 000 kronor (200 000 kronor fg år).
 • Arvode till revisionsutskott utgår totalt med 100 000 kronor (60 000 kronor fg år) För ersättningsutskottet utgår totalt arvode med 40 000 kr (40 000 kronor fg år)
 • Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Att antalet styrelseledamöter skall vara 5 (5), inklusive ordförande och utan suppleanter.
 • Att till ledamöter omvälja Anders Wassberg, Jan Svensson och Ingrid Osmundsen samt att välja Susanne Lithander och Kristoffer Valiharju som nya ledamöter.

Martin Svalstedt och Anette Frumerie har avböjt omval

 • Att till ordförande omvälja Anders Wassberg.
 • Att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period av ett år, det vill säga till årsstämman 2021 och att inga revisorssuppleanter utses.

Uppgifter om alla styrelseledamöter finns på investerare.svedbergs.se

Punkten 12 – Val av valberedning – principer för hur valberedning skall inrättas

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå oförändrade principer för hur valberedningen skall inrättas.

Principerna för att inrätta valberedning finns att tillgå på bolagets hemsida.

Punkten 13 – Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen.

Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestationer.

Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön baserad på koncernens resultatförbättring. Rörlig lön får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen och ej vara semester- eller pensionsgrundande. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida senast 20 maj 2020.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av aktiekapitalet det vill säga 2 120 000 aktier eller 2 650 000 kronor.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier för att säkerställa köpeskillingslikviden i samband med förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Följande handlingar kommer senast 20 maj 2020 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, investerare.svedbergs.se

 • Årsredovisning inklusive koncernredovisning och revisionsberättelse
 • Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning
 • Revisorernas yttrande över ersättning till ledande befattningshavare
 • Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för ersättning till ledande
  befattningshavare
 • Fullmaktsformulär
 • Poströstsedlar och information om poströstning

Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier uppgår till 21 200 000 B-aktier. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Dalstorp i maj 2020

Styrelsen

Informationen i denna kallelse är sådan som Svedbergs skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 7 maj 2020, kl. 14.00

Information beträffande kallelse lämnas av VD Per-Arne Andersson på 0321-53 30 00.