Delårsrapport januari – september 2007

Koncernen *
Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3)
Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2)
Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2)
Vinst per aktie 2,79 kr (2,84)
* Exklusive beslutad avvecklad verksamhet

Omsättning och resultat
Omsättningen ökade för koncernen med 6,8% till 389,1 Mkr under första 9 månaderna. Den största försäljningsökningen har skett på den svenska marknaden.
Resultatet före skatt minskade med 2,6 Mkr till 80,5 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen av resultatet beror på ökade priser på insatsmaterial och ej realiserade kursförluster. Differensen i materialkostnad för kvartal tre är inte representativ för helåret.