Delårsrapport januari-mars 2012

Koncernen

januari-mars

– Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0)

– Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0)

– Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5)

– Resultat per aktie 0,31kr (0,73)

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för det första kvartalet 2012 uppgick till 106,6 Mkr (123,0). Resultatet före skatt blev

8,8 Mkr (21,0). Vinstmarginalen för kvartalet blev 8,3 procent (17,0).

Under kvartalet minskade omsättningen i Sverige med 15,8 procent, till stor del beroende på minskad

efterfrågan från konsumentmarknaden medan projektmarknaden motsvarade siffrorna första kvartalet

2011. I Finland och Norge minskade omsättningen med 3,6 respektive 4,6 procent beroende på en lägre

kampanjintensitet hos våra kunder. Marknaderna utanför Sverige utgjorde 26 procent (26) av koncernens

nettoomsättning första kvartalet.

Under kvartalet fortlöpte arbetet med att bättre möta kundernas efterfrågan genom att utveckla viktiga

kundavtal, långsiktigt öka vår marknads- och försäljningseffektivitet samt ökad fokus på

kostnadseffektivitet. På kort och lång sikt genomfördes ett antal operationella beslut i syfte att

effektivisera och säkerställa värdekedjan samt förbättra kundrelationerna.