Delårsrapport januari-juni 2013

Koncernen

april-juni

– Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7)

– Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4)

– Resultat efter skatt -0,8* Mkr (7,7)

– Resultat per aktie -0,04 kr (0,36)

januari-juni

– Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3)

– Resultat före skatt 8,0* Mkr (19,2)

– Resultat efter skatt 6,3* Mkr (14,3)

– Resultat per aktie 0,30 kr (0,67)

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader

Nettoomsättning och resultat, januari – juni

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 194,9 Mkr (211,3) och resultatet efter skatt uppgick till 6,3

Mkr (14,3). Periodens resultat är belastat med engångskostnader på totalt 10,6 Mkr beroende på flytt

av badkarstillverkningen och nedläggning av fabriken i Hällabäck samt personalkostnader. Merparten

av engångskostnaderna, 7,1 Mkr, avser nedskrivningar och påverkar inte kassaflödet.