Bokslutskommuniké januari – december 2020

Fortsatt stark utveckling samt ännu ett lyckat förvärv genomfört

Fjärde kvartalet i sammandrag

oktober–december 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 185,1 Mkr (160,5), en ökning med 15 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 20,4 Mkr (16,1), en ökning med 27 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 4,9 Mkr1 (0,01)
 • Resultat före skatt 14,2 Mkr (14,4)
 • Resultat per aktie 0,50 kr (0,53)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,4 Mkr (19,2)

Helåret i sammandrag

januari–december 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 649,4 Mkr (609,0), en ökning med 7 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 78,2 Mkr (58,1), en ökning med 35 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 10,3 Mkr1 (0,01)
 • Resultat före skatt 62,1 Mkr (53,6)
 • Resultat per aktie 2,28 kr (1,97)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 94,2 Mkr (60,9)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr per aktie (0)

1 Jämförelsestörande poster avser förvärvs- och omstruktureringskostnader.