Bokslutskommuniké för Svedbergs koncernen 2005

Bokslutskommuniké för Svedbergs koncernen 2005
– Omsättningen ökade till 423,1 Mkr (392,1)
– Resultatet före skatt blev 96,3 Mkr (78,6)
– Resultat efter skatt uppgick till 66,8 Mkr (56,3)
– Resultat efter skatt per aktie uppgick till 12,75 kr (10,62)
– Styrelsen föreslår en utdelning med 10 kr (10) samt split av bolagets aktie 4:1

Omsättning och resultat Försäljningen har fortsatt utvecklats positivt i Sverige, Norge och Danmark. På dessa delmarknader ökade försäljningen med 11 % jämfört med samma period föregående år. Totalt uppgick omsättningen under perioden till 423,1 Mkr (392,1) en ökning med 8%. Resultatet före skatt blev 96,3 Mkr (78,6) en ökning med 23%. Finansiell ställning Koncernen har en stark finansiell ställning. Koncernens egna kapital uppgick per 2005-12-31 till 253,6 Mkr (239). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 70,1 Mkr (100,9) varav kortfristiga placeringar 40,5 Mkr (0,0). Soliditeten uppgår till 71,0% (73,4). Investeringar Koncernens investeringar i perioden uppgick totalt till 38,0 Mkr (36,5). Huvuddelen avser produktionsanläggningen i Estland. Avskrivningar Årets avskrivningar belastar resultatet med 12,1 Mkr (11,5). Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 398,1 Mkr (362,2) varav 45,5 Mkr (46,4) avser fakturering till dotterbolag. Resultatet före skatt blev 96,6 Mkr (73,5). Likvida medel uppgick till 66,9 Mkr (93,1) varav kortfristiga placeringar 40,5 Mkr (0,0). Investeringar i moderbolaget uppgick till 11,4 Mkr (8,9). Övergång till IFRS Från och med 1 januari 2005 tillämpar Svedbergs IFRS (International Financial Reporting Standards) i koncern- redovisningen. Jämförelsesiffrorna för 2004 har omräknats i enlighet med IFRS 1 - Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Skillnaderna mellan IFRS och tidigare redovisningsprinciper framgår nedan under rubriken "Redovisningsprinciper". Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 10 kr per aktie (för 2004 var utdelningen 10 kr per aktie). Vidare föreslår styrelsen årstämman att genomföra en split av bolagets aktie 4:1. Rapporttillfällen Årsredovisningen för 2005 kommer att distribueras i mitten av mars. Årsstämma kommer att hållas hållas i Dalstorp måndagen den 24 april klockan 17.00. Avstämningsdag för årstämma och aktiebok är den 18 april 2005. Delårsrapporter kommer presenteras i april, augusti samt oktober. Dalstorp den 20 februari 2006 Jörgen Ekdahl Verkställande direktör Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorernas granskning.