Årsstämma 2020

Årsstämma hölls den 11 juni 2020 i Dalstorp och vid stämman var 57 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2019.

På årsstämman omvaldes Anders Wassberg till styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson och Ingrid Osmundsen. Som nya ledamöter valdes Susanne Lithander och Kristoffer Väliharju.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare. Stämman beslutade även att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

Dalstorp den 12 juni 2020
Styrelsen

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.