Årsstämma 2014

Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 28 april 2014 i Dalstorp och vid stämman var 43 procent av aktiekapitalet och 63 procent av rösterna representerade. Stämman beslutade att utdela 1,00 kr per aktie, totalt 21,2 Mkr. Avstämningsdag för utdelning beslutades till 2 maj och utbetalning beräknas ske 7 maj 2014.

På årsstämman valdes Anders Ilstam som styrelseordförande (omval). Till styrelseledamöter valdes Jan Svensson (omval), Sune Svedberg (omval), Anna Svedberg (omval) och Carina Malmgren Heander (nyval).

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare. Stämman beslutade vidare att införa ett aktiesparprogram för de anställda.

Dalstorp den 28 april 2014
Styrelsen

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.